ภาพรวมการใช้งบประมาณ 


ความคืบหน้าโดยรวม 


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบประจำ)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)


หน่วยงาน สพภ. อบก. ปม. อส. คพ. สส. อสพ. สป.ทส. ทช. อสส. ทธ. ทน. ออป. สผ. ทบ. อจน. รวม
แผนการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 82% 81% 82% 77% 83% 84% 82% 80% 86% 82% 80% 95% 86% 91% 77% 81% 76%
ล้านบาท 133 104 3,427 8,017 453 538 184 1,172 1,058 733 499 7,261 244 951 1,689 261 26,723
ผลเบิกจ่าย
GFMIS
ร้อยละ 100% 100% 99% 97% 96% 96% 96% 94% 93% 88% 87% 83% 82% 76% 69% 55% 90%
ล้านบาท 161 129 4,228 10,167 523 610 215 1,375 1,148 800 547 6,321 232 795 1,499 176 28,925

หมายเหตุหน่วยงาน สพภ. อสพ. อบก. อส. อจน. อสส. สป.ทส. ออป. ปม. สส. ทบ. คพ. ทน. ทธ. ทช. สผ. รวม
แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
งบประจำ
ร้อยละ 81% 80% 81% 78% 81% 79% 80% 81% 80% 84% 78% 80% 82% 80% 83% 91% 76%
ล้านบาท 131 148 105 6,756 102 393 978 121 2,654 505 446 310 1,102 410 833 936 15,929
ผลเบิกจ่าย GFMIS
(งบประจำ)
ร้อยละ 100% 100% 100% 99% 99% 98% 98% 98% 97% 95% 95% 95% 94% 93% 91% 89% 97%
ล้านบาท 161 185 126 8,628 86 489 1,203 120 3,355 575 550 367 1,431 475 921 302 18,976

หมายเหตุ1หน่วยงาน สพภ. อบก. สส. คพ. ปม. ทช. อส. ทน. อสส. อสพ. สผ. สป.ทส. ออป. ทธ. ทบ. อจน. รวม
แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
งบลงทุน
ร้อยละ 100% 100% 100% 93% 87% 98% 86% 99% 84% 89% 100% 82% 92% 76% 77% 82% 74%
ล้านบาท 1 2 33 144 773 225 1,528 6,159 340 35 15 193 123 89 1,243 160 11,063
ผลเบิกจ่าย GFMIS
(งบลงทุน)
ร้อยละ 100% 100% 100% 98% 98% 97% 84% 81% 77% 77% 75% 70% 70% 61% 59% 39% 79%
ล้านบาท 1 2 35 155 873 227 1,539 4,890 310 30 494 172 112 71 949 90 9,948

หมายเหตุ2

หน่วยงาน สพภ. อบก. ปม. อส. คพ. สส. อสพ. สป.ทส. ทช. อสส. ทธ. ทน. ออป. สผ. ทบ. อจน. รวม
ผลเบิกจ่าย
GFMIS
ร้อยละ 100% 100% 99% 97% 96% 96% 96% 94% 93% 88% 87% 83% 82% 76% 69% 55% 90%
ล้านบาท 161 129 4,228 10,167 523 610 215 1,375 1,148 800 547 6,321 232 795 1,499 176 28,925
ผลเบิกจ่าย
e-project
ร้อยละ 100% 100% 80% 97% 97% 99% 96% 93% 92% 88% 96% 84% 83% 77% 69% 55% 88%
ล้านบาท 161 129 3,348 10,100 526 631 215 1,373 1,148 800 600 6,358 232 796 1,501 176 28,093


ภาพรวมแผน-ผลการใช้งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา
งบกันเหลื่อม (กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้)
งบกองทุน (มีแผนการเบิกจ่าย และไม่มีแผนการเบิกจ่าย)
ภาพรวมแผน-ผลการใช้งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา 
28,093.11/31,978.45 ลบ.(87.85%)
39.85/100.42 ลบ.(39.69%)
8,212.04/11,510.95 ลบ.(71.34%)
370.94/544.75 ลบ.(68.09%)
85.28/154.06 ลบ.(55.35%)
870.28/6,800.94 ลบ.(12.80%)
1.27/1.67 ลบ.(76.26%)
36.15/72.87 ลบ.(49.61%)
20.69/20.90 ลบ.(98.98%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
งบกันเหลื่อม (กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้)
8,212.04/11,510.95 ลบ.(71.34%)
7,287.68/9,679.02 ลบ.(75.29%)
494.22/516.44 ลบ.(95.70%)
423.26/1,306.59 ลบ.(32.39%)
0.00/1.90 ลบ.(0.00%)
เงินกองทุน (มีแผนการเบิกจ่าย และไม่มีแผนการเบิกจ่าย)
15.38/42.55 ลบ.(36.13%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
12.70/19.05 ลบ.(66.64%)
2.68/23.50 ลบ.(11.40%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)


กราฟการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดย แยกเป็นแต่ละหมวดงบประมาณ 
9,199.67/9,948.06 ลบ.(92.48%)
6,116.41/6,434.89 ลบ.(95.05%)
9,413.48/11,832.97 ลบ.(79.55%)
1,808.12/2,030.26 ลบ.(89.06%)
1,551.52/1,732.28 ลบ.(89.57%)


หน่วยงานในสังกัดของ  การดำเนินงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  งบประมาณตามพรบ.  ผล GFMIS
 
  Copyright 2014 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 ท่าน | ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 108,173 ท่าน