ภาพรวมการใช้งบประมาณ 

ความคืบหน้าโดยรวม ภาพรวมแผน-ผลการใช้งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา 
0.00/5,698.62 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)


กราฟการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดย แยกเป็นแต่ละหมวดงบประมาณ 
0.00/704.41 ลบ.(0.00%)
0.00/209.42 ลบ.(0.00%)
0.00/3,811.36 ลบ.(0.00%)
0.00/213.30 ลบ.(0.00%)
0.00/760.15 ลบ.(0.00%)


หน่วยงานในสังกัดของ  การดำเนินงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  งบประมาณตามพรบ.  ผล GFMIS
 
  Copyright 2014 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 ท่าน | ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 28,118 ท่าน