เข้าสู่ระบบ
 
 


ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจำปีงบประมาณ
 
 
 
ภาพรวมการใช้งบประมาณ 

ความคืบหน้าโดยรวม 
ภาพรวมแผน-ผลการใช้งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา 


กราฟการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดย แยกเป็นแต่ละหมวดงบประมาณ 


หน่วยงานในสังกัดของ  การดำเนินงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  งบประมาณตามพรบ.  ผล GFMIS
 
 
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 14 ท่าน
• ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 3,176 ท่าน
 
 
     
  Copyright 2013 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved