ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 0-25
ร้อยละ 26-50
ร้อยละ 51-75
ร้อยละ 76-100

หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ :
1. เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จากน้อยไปหามาก
2. ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทน. และ คพ.
3. หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สพภ. อบก. ทบ. และ อสพ.
4. หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ทธ. อสส. ทช. ออป. สพภ อบก. และ ทบ.
หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณตามพรบ. ผล GFMIS