งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ

ล้านบาท

จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
1674

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
967.606 / 1,899.883

ล้านบาท

ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
109

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
366.894 / 1,456.491

ล้านบาท

ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
131

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
255.254 / 485.948

ล้านบาท

ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
72

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
202.520 / 453.475

ล้านบาท

ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
13

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
4,906.380 / 9,966.167

ล้านบาท

ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
3334

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
2,490.954 / 5,332.576

ล้านบาท

ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
396

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
1,010.013 / 1,578.650

ล้านบาท

ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
108

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
400.350 / 668.153

ล้านบาท

ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
610

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
3,700.142 / 8,106.247

ล้านบาท

ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
557

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
7,042.402 / 7,945.477

ล้านบาท

ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
98

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
371.374 / 708.027

ล้านบาท

ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
42

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
78.819 / 151.636

ล้านบาท

ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
97

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
79.531 / 146.713

ล้านบาท

ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
13

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
35.380 / 121.248

ล้านบาท

ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
จำนวนกิจกรรมย่อย/โครงการย่อย
25

โครงการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย/ได้รับ
82.699 / 118.908

ล้านบาท

ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)