ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 0-25
ร้อยละ 26-50
ร้อยละ 51-75
ร้อยละ 76-100

หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ :
หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณตามพรบ. ผล GFMIS