เข้าสู่ระบบ :
ปีงบประมาณ :
ติดตั้ง
ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 0-25
ร้อยละ 26-50
ร้อยละ 51-75
ร้อยละ 76-100
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่า GFMIS
หมายเหตุ :
1. เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จากน้อยไปหามาก
2. หน่วยงานที่ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ทน. อจน. ทบ. ทช. ออป. คพ. ทธ. อสส. สป.ทส. สส. และ อส.
3. หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อสพ. ปม. สพภ. และ อบก.
4. หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้มากกว่าหรือเท่ากับผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ทน. ทบ. ทช. คพ. ทธ. สส. สพภ. และ อบก.
หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณตามพรบ. ผล GFMIS

Copyright 2017 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 25 ท่าน | ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 3,584 ท่าน

Please wait...