กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

6,023

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

27

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5,407

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

589

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

36,676.7102 / 9,770.4567

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 589.4764 / 1,708.9071 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 545.5942 / 2,253.1097 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 567.7026 / 2,253.1097 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
โครงการทั้งสิ้น
663

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
653 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 (2%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 315.6266 / 1,463.3912 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 216.1978 / 1,013.6778 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 213.7480 / 1,013.6778 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 138.7400 / 485.9483 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 138.7400 / 484.9314 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 135.0529 / 484.9314 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
โครงการทั้งสิ้น
250

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
250 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 113.2390 / 462.1742 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 113.2390 / 462.1742 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 111.2662 / 462.1742 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
โครงการทั้งสิ้น
71

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
71 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3,029.8608 / 11,034.0941 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3,029.8608 / 11,045.0055 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 3,036.8567 / 11,045.0055 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,237.1900 / 4,877.4255 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,236.9456 / 4,865.1810 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,170.2327 / 4,865.1810 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
โครงการทั้งสิ้น
2,995

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2,981 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 (0%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 438.1087 / 1,570.5084 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 378.9546 / 1,348.2590 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 378.8875 / 1,348.2590 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
โครงการทั้งสิ้น
421

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
421 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 205.8724 / 582.8176 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 185.6081 / 542.0934 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 146.5262 / 542.0934 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
โครงการทั้งสิ้น
101

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
101 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,826.7791 / 7,894.8381 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 696.1029 / 5,291.5107 ลบ.
ใช้จ่าย (13%)
คงเหลือ (87%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 655.3618 / 5,291.5107 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
โครงการทั้งสิ้น
788

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
785 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,518.7627 / 4,286.8877 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 330.2765 / 2,908.3263 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 322.1397 / 2,908.3263 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
โครงการทั้งสิ้น
364

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
364 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 208.0732 / 1,781.4917 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 208.0732 / 1,781.4567 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 205.0952 / 1,781.4567 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
โครงการทั้งสิ้น
65

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
65 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 35.8182 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 35.8182 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 32.3165 / 136.5197 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 41.5872 / 145.5654 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.9822 / 144.9604 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 33.9709 / 144.9604 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
โครงการทั้งสิ้น
116

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
116 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 31.3251 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 31.3251 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 25.3970 / 120.6589 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 39.9974 / 125.4823 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 39.9974 / 118.9076 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 39.9223 / 118.9076 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
โครงการทั้งสิ้น
26

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.