กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

13

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

13

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

612.3757 / 24.6581

ล้านบาท

Loading...
งบกลางปี พ.ศ.2565 : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 30.3115 / 9.0299 ล้านบาท
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งบกลางปี พ.ศ.2565 : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.3920 / 0.3699 ล้านบาท
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.