กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

593

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

590

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

3

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

128.8059 / 34.3138

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7686 / 1.3205 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1040 / 6.4839 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8935 / 1.5834 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7028 / 1.5834 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.8001 / 1.3533 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8277 / 2.9605 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5603 / 1.3759 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5603 / 1.3759 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5319 / 0.9621 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6451 / 1.2714 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9609 / 6.0701 ลบ.
ใช้จ่าย (16%)
คงเหลือ (84%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7122 / 1.3518 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7122 / 1.3518 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6473 / 0.9449 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6473 / 0.9449 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.8756 / 1.4060 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 4.1598 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 1.6049 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5697 / 0.8986 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6785 / 1.2909 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1967 / 2.9418 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6735 / 0.9933 ลบ.
ใช้จ่าย (68%)
คงเหลือ (32%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6955 / 1.1023 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3467 / 0.9572 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3427 / 0.8389 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5493 / 1.0288 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4277 / 1.0538 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4277 / 1.0513 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5096 / 1.0513 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1229 / 2.8507 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7411 / 1.1940 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7456 / 1.1940 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6090 / 1.0714 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0179 / 2.7485 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6314 / 1.2076 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6216 / 1.2076 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5663 / 1.1160 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9613 / 2.3717 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3891 / 0.8832 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5399 / 0.8832 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9400 / 2.7263 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5976 / 1.0310 ลบ.
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5976 / 1.0310 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5177 / 1.0539 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5177 / 1.0539 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5120 / 0.9539 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2919 / 0.4378 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2919 / 0.4378 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5292 / 1.0272 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7392 / 6.4451 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9008 / 2.4486 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6368 / 1.0411 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6368 / 1.0411 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3416 / 0.9181 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3330 / 0.6673 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.3925 / 0.7373 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9750 / 2.6382 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7202 / 1.1180 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7202 / 1.1180 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7658 / 1.9625 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5813 / 0.9316 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5813 / 0.9316 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5665 / 0.8104 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0494 / 2.9174 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7655 / 1.2152 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7655 / 1.2152 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9627 / 3.5374 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6099 / 1.1065 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6104 / 1.1065 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0322 / 5.9047 ลบ.
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5860 / 0.9706 ลบ.
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5518 / 0.9706 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
โครงการทั้งสิ้น
23

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8994 / 2.3729 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6300 / 0.9940 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6300 / 0.9940 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7521 / 1.1382 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (66%)
คงเหลือ (34%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4109 / 1.0824 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4094 / 0.8316 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.4094 / 0.8460 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6348 / 1.8044 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6348 / 1.2312 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6348 / 1.2312 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0673 / 2.6896 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6224 / 0.9057 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5968 / 0.9284 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5627 / 0.9451 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7212 / 1.2375 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9084 / 3.5891 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5931 / 0.9409 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5931 / 0.9614 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.8663 / 1.2512 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9459 / 3.4740 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7157 / 1.2696 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5877 / 1.2696 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8878 / 3.4990 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6501 / 1.3676 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6489 / 1.1448 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.3692 / 2.9684 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0693 / 1.4856 ลบ.
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.9640 / 1.4856 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
โครงการทั้งสิ้น
18

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5740 / 1.2739 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7584 / 1.2951 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5961 / 1.1378 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.2390 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.2390 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5512 / 0.9562 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.9768 / 1.9967 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1074 / 0.1611 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1074 / 0.1611 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.4305 / 0.8120 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5598 / 1.0622 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5192 / 0.7466 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5192 / 0.7466 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6019 / 0.9618 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.4895 / 0.9060 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.4623 / 0.8150 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6248 / 1.2932 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5601 / 0.9823 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 2.5338 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 1.1000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6861 / 1.1000 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6208 / 1.8002 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6294 / 1.0127 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8450 / 4.0165 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6280 / 1.9784 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6280 / 1.1585 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6143 / 1.0958 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5993 / 0.9934 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0091 / 3.1311 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6002 / 1.1969 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6049 / 0.9008 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6456 / 1.0019 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0557 / 2.7506 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6914 / 1.0307 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6674 / 1.0307 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9079 / 6.0703 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5425 / 0.8460 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5455 / 0.8460 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1253 / 3.7607 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8170 / 1.2779 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7474 / 1.2779 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7129 / 1.2645 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7056 / 1.9502 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5544 / 1.1136 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5557 / 1.1136 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4358 / 2.7755 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0084 / 1.4486 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.8936 / 1.4396 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7975 / 1.2242 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 2.7365 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.8873 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.4825 / 0.8873 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2018 / 3.0013 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 1.4994 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7349 / 20.4318 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9399 / 10.1546 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5205 / 8.0113 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5205 / 8.0113 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 2.2831 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 1.2022 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6735 / 1.2022 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.7958 / 1.4215 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.8194 / 1.3561 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9474 / 2.9273 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6883 / 1.2518 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.6883 / 1.2518 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.