กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

2,315

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,859

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

447

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,877.9546 / 405.3812

ล้านบาท

Loading...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 46.2069 / 144.0951 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 46.2069 / 134.9581 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
111

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
102 (92%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 (8%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6125 / 129.6220 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6125 / 129.6220 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
101

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
101 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 21.2926 / 162.0643 ลบ.
ใช้จ่าย (13%)
คงเหลือ (87%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 21.2926 / 162.0643 ลบ.
ใช้จ่าย (13%)
คงเหลือ (87%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
99

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
99 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.2227 / 151.0594 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.2227 / 151.0594 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
120

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
120 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.0809 / 31.7331 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.8365 / 27.8812 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
107

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
107 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 40.5485 / 135.6172 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.5485 / 135.6172 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
140

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
140 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 22.4500 / 72.7203 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 22.4500 / 72.7203 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
142

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
142 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 17.7879 / 101.2377 ลบ.
ใช้จ่าย (18%)
คงเหลือ (82%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 17.7879 / 101.2377 ลบ.
ใช้จ่าย (18%)
คงเหลือ (82%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
143

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
143 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.4202 / 39.7550 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.4202 / 39.7550 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
102

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
102 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 17.5646 / 67.4806 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 17.5646 / 67.4806 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
130

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
130 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.2620 / 41.3079 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.2620 / 41.3079 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
76

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
76 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1101 / 40.6814 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1101 / 40.6814 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
92

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
92 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.7450 / 32.0596 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.7450 / 32.0596 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
78

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
78 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.5464 / 89.4768 ลบ.
ใช้จ่าย (10%)
คงเหลือ (90%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.5464 / 89.4768 ลบ.
ใช้จ่าย (10%)
คงเหลือ (90%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
63

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
63 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 24.0223 / 185.8005 ลบ.
ใช้จ่าย (13%)
คงเหลือ (87%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 24.0223 / 185.8005 ลบ.
ใช้จ่าย (13%)
คงเหลือ (87%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
100

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
100 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9518 / 110.8907 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9518 / 110.8907 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
104

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
104 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 23.5471 / 50.2719 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 23.5471 / 50.2719 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
84

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
84 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.4958 / 40.8434 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.4958 / 40.8434 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
79

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
79 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.2423 / 70.3158 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.2423 / 70.3158 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
125

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
125 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 33.3825 / 58.2864 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 33.0034 / 55.7295 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
113

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
113 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0722 / 27.5558 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0722 / 27.5558 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
79

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
79 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8169 / 68.8823 ลบ.
ใช้จ่าย (3%)
คงเหลือ (97%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8169 / 68.8823 ลบ.
ใช้จ่าย (3%)
คงเหลือ (97%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
72

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
72 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 26.1974 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 26.1974 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
55

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
55 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.