กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

2,552

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

460

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2,088

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

4

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

2,631.9553 / 2,581.4538

ล้านบาท

Loading...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 145.8145 / 148.1087 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 145.8145 / 148.1087 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 138.9275 / 138.9717 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 138.9275 / 138.9717 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
116

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
106 (91%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 (9%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 251.0438 / 252.2583 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 251.0438 / 252.2583 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 136.9811 / 138.1198 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 136.9811 / 138.1198 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
122

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
122 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 399.4684 / 400.2564 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 399.4684 / 400.2564 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 169.6748 / 170.4628 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 169.6748 / 170.4628 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
113

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 (100%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 196.5014 / 196.6506 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 196.5014 / 196.6506 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 156.9643 / 156.9951 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 156.9643 / 156.9951 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
148

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
75 (51%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 (49%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 35.7297 / 36.7644 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 35.7297 / 36.7644 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.3239 / 29.3433 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.3239 / 29.3433 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
112

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (1%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 (99%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 146.7701 / 146.8770 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 146.7701 / 146.8770 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 138.4773 / 138.5812 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 138.4773 / 138.5812 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
154

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
149 (97%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (3%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 110.7928 / 112.5775 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 110.7928 / 112.5775 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 74.7242 / 76.4238 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 74.7242 / 76.4238 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
150

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
148 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (1%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 142.8751 / 143.6258 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 142.8751 / 143.6258 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 105.9430 / 106.6937 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 105.9430 / 106.6937 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
164

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
140 (85%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 (15%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 49.2821 / 49.2833 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 49.2821 / 49.2833 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.7919 / 40.7931 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.7919 / 40.7931 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
130

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
129 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (1%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 66.3936 / 77.6639 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 66.3936 / 77.6639 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 56.4256 / 66.9865 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 56.4256 / 66.9865 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
143

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
143 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 48.7566 / 48.7673 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 48.7566 / 48.7673 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 48.7566 / 48.7673 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 48.7566 / 48.7673 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
79

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
76 (96%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (4%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 46.0347 / 49.0201 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 46.0347 / 49.0201 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 46.0267 / 46.2201 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 46.0267 / 46.2201 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
96

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
91 (95%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (5%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 33.0395 / 33.9129 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 33.0395 / 33.9129 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 33.0395 / 33.9129 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 33.0395 / 33.9129 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
82

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
81 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (1%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 104.0061 / 130.1148 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 104.0061 / 130.1148 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 89.7611 / 89.9245 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 89.7611 / 89.9245 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
69

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
68 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (1%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 255.8892 / 256.0159 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 255.8892 / 256.0159 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 189.4417 / 189.4620 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 189.4417 / 189.4620 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
110

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (15%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 (85%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 195.3826 / 195.4187 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 195.3826 / 195.4187 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.0195 / 118.0529 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.0195 / 118.0529 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
117

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
111 (95%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 (5%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 51.7724 / 52.2143 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 51.7724 / 52.2143 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 50.5029 / 50.5030 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 50.5029 / 50.5030 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
92

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
91 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (1%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.2186 / 42.2188 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.2186 / 42.2188 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.2186 / 42.2188 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.2186 / 42.2188 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
89

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
89 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9471 / 70.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9471 / 70.9551 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9471 / 70.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 70.9471 / 70.9551 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
128

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
123 (96%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (4%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 64.3310 / 64.4474 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 64.3310 / 64.4474 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 58.8614 / 58.9777 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 58.8614 / 58.9777 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
118

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
113 (96%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (4%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 32.5010 / 32.5032 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 32.5010 / 32.5032 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9804 / 28.9811 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9804 / 28.9811 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
86

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
86 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 62.9675 / 63.3650 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 62.9675 / 63.3650 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 62.9675 / 63.3650 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 62.9675 / 63.3650 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
76

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
76 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9361 / 28.9361 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9361 / 28.9361 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9361 / 28.9361 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.9361 / 28.9361 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
58

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
57 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (2%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.