กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

691

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

688

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

5,564.1656 / 1,337.3463

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 681.5522 / 1,373.7296 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.2277 / 346.8660 ลบ.
ใช้จ่าย (3%)
คงเหลือ (97%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
176

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
176 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 31.2849 / 200.6813 ลบ.
ใช้จ่าย (16%)
คงเหลือ (84%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
24

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 (88%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (13%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 27.7576 / 291.7967 ลบ.
ใช้จ่าย (10%)
คงเหลือ (90%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.2497 / 253.0767 ลบ.
ใช้จ่าย (2%)
คงเหลือ (98%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
49

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
49 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.4741 / 370.4776 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 186.5073 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
76

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
76 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 52.9010 / 205.0989 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 30.9354 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.5814 / 366.6102 ลบ.
ใช้จ่าย (2%)
คงเหลือ (98%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6527 / 179.1948 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
58

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
58 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 145.7186 / 784.6962 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 56.0083 / 523.8507 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
38

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 169.3119 / 733.4171 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 153.3637 / 683.1471 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
56

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
56 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 83.2963 / 537.5674 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 44.3186 / 375.2714 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
134

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
134 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 19.1304 / 179.8507 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.1960 / 128.8976 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
26

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 75.3379 / 520.2399 ลบ.
ใช้จ่าย (14%)
คงเหลือ (86%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 26.7695 / 431.2686 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
34

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.