กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

751

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

142

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

609

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

5,665.8058 / 4,302.7396

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,156.3054 / 1,385.0109 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,156.3054 / 1,385.0109 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 194.0032 / 353.2114 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 194.0032 / 353.2114 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
197

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
163 (83%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 (17%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 201.6583 / 217.3463 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 201.6583 / 217.3463 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6664 / 16.6650 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6664 / 16.6650 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 (72%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 (28%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 186.8927 / 290.8474 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 186.8927 / 290.8474 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 151.7352 / 252.1274 ลบ.
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 151.7352 / 252.1274 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
50

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 (86%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 (14%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 290.4591 / 373.1512 ลบ.
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 290.4591 / 373.1512 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 135.4264 / 189.1810 ลบ.
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 135.4264 / 189.1810 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
78

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
74 (95%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 (5%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 184.5076 / 205.9732 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 184.5076 / 205.9732 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 25.4881 / 31.8097 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 25.4881 / 31.8097 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
21

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (90%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (10%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 155.3268 / 351.7179 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 155.3268 / 351.7179 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 67.6855 / 164.3025 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 67.6855 / 164.3025 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
58

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (19%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 (81%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 610.2449 / 738.4949 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 610.2449 / 738.4949 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 356.1706 / 477.6494 ลบ.
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 356.1706 / 477.6494 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
40

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 (90%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 (10%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 653.0886 / 753.3871 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 653.0886 / 753.3871 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 602.8186 / 703.1171 ลบ.
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 602.8186 / 703.1171 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
60

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 (50%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 (50%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 358.7683 / 643.3110 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 358.7683 / 643.3110 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 228.4956 / 390.7965 ลบ.
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 228.4956 / 390.7965 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
157

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
152 (97%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (3%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 114.9472 / 178.6785 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 114.9472 / 178.6785 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 64.0494 / 127.7254 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 64.0494 / 127.7254 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
27

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 (96%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (4%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 390.5410 / 527.8873 ลบ.
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 390.5410 / 527.8873 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 301.5707 / 438.9160 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 301.5707 / 438.9160 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
38

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 (97%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (3%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.