กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

71

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

71

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

462.1742 / 439.7481

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 195.1758 / 209.8808 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 195.1758 / 209.8808 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 195.1758 / 209.8808 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 195.1758 / 209.8808 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8589 / 3.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8589 / 3.8589 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8589 / 3.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8589 / 3.8589 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3960 / 45.5931 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3960 / 45.5931 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3960 / 45.5931 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3960 / 45.5931 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมและเผยแพร่ (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 63.7660 / 67.1529 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 63.7660 / 67.1529 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 63.7660 / 67.1529 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 63.7660 / 67.1529 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
24

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.9317 / 13.1594 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.9317 / 13.1594 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.9317 / 13.1594 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.9317 / 13.1594 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9312 / 37.9442 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9312 / 37.9442 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9312 / 37.9442 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9312 / 37.9442 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5790 / 9.7641 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5790 / 9.7641 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5790 / 9.7641 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5790 / 9.7641 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 48.6880 / 48.6880 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 48.6880 / 48.6880 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 48.6880 / 48.6880 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 48.6880 / 48.6880 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 24.9711 / 25.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 24.9711 / 25.5864 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 24.9711 / 25.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 24.9711 / 25.5864 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0276 / 0.0277 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0276 / 0.0277 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0276 / 0.0277 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0276 / 0.0277 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานจริยธรรม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3059 / 0.3928 ลบ.
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3059 / 0.3928 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3059 / 0.3928 ลบ.
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3059 / 0.3928 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1168 / 0.1259 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1168 / 0.1259 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1168 / 0.1259 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1168 / 0.1259 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.