กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

71

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

71

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

462.1742 / 188.1045

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 104.0517 / 209.8808 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 104.0517 / 209.8808 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7094 / 3.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7094 / 3.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.9256 / 45.5931 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.9256 / 45.5931 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมและเผยแพร่ (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 22.2971 / 67.1529 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 22.2971 / 67.1529 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
24

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.4390 / 13.1594 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.4390 / 13.1594 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.8750 / 37.9442 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 15.8750 / 37.9442 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.7784 / 9.7641 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.7784 / 9.7641 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.7846 / 48.6880 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.7846 / 48.6880 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0519 / 25.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0519 / 25.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0128 / 0.0277 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0128 / 0.0277 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานจริยธรรม (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1225 / 0.3928 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1225 / 0.3928 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0566 / 0.1259 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0566 / 0.1259 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.