กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

65

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

65

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,781.4917 / 405.7348

ล้านบาท

Loading...

องค์การสวนสัตว์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 319.9776 / 1,470.8673 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 319.9776 / 1,470.8673 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
31

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เชียงใหม่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 18.8120 / 30.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.8120 / 30.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.4000 / 58.5790 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.4000 / 58.5790 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์สงขลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0402 / 19.0950 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0402 / 19.0950 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์นครราชสีมา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0800 / 4.0030 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0800 / 4.0030 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์อุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.7129 / 40.0900 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.7129 / 40.0900 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์ขอนแก่น

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.2895 / 82.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 15.2895 / 82.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.4225 / 75.9985 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.4225 / 75.9985 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.