กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

105

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

105

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

874.2570 / 803.5508

ล้านบาท

Loading...

องค์การสวนสัตว์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 472.5842 / 474.3642 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 366.4806 / 366.4806 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
44

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
44 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เชียงใหม่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 41.4870 / 50.3010 ลบ.
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 30.0745 / 38.8885 ลบ.
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 33.3245 / 39.8395 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 33.3245 / 39.8395 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์สงขลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 25.9414 / 55.4645 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 25.9414 / 55.4645 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์นครราชสีมา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 46.1156 / 46.1156 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 36.8000 / 36.8000 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์อุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 69.4841 / 93.5582 ลบ.
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 45.8652 / 69.9393 ลบ.
ใช้จ่าย (66%)
คงเหลือ (34%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์ขอนแก่น

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 64.8334 / 64.8334 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 50.8334 / 50.8334 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 49.7807 / 49.7807 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 49.7807 / 49.7807 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.