กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

65

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

65

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,781.4567 / 1,304.2160

ล้านบาท

Loading...

องค์การสวนสัตว์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 361.2558 / 361.7658 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 361.2558 / 361.7658 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 361.2558 / 361.7658 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 361.2558 / 361.7658 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
29

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เชียงใหม่

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 21.4159 / 30.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 21.4159 / 30.8589 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 21.4159 / 30.8589 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 21.4159 / 30.8589 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.2810 / 58.5790 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.2810 / 58.5790 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.2810 / 58.5790 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.2810 / 58.5790 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์สงขลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.5258 / 19.0950 ลบ.
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.5258 / 19.0950 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.5258 / 19.0950 ลบ.
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.5258 / 19.0950 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์นครราชสีมา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4400 / 4.0030 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4400 / 4.0030 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4400 / 4.0030 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4400 / 4.0030 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์อุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 40.0900 / 40.0900 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 40.0900 / 40.0900 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.0900 / 40.0900 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.0900 / 40.0900 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สวนสัตว์ขอนแก่น

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 51.1450 / 82.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 51.1450 / 82.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 51.1450 / 82.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 51.1450 / 82.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9985 / 75.9985 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9985 / 75.9985 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9985 / 75.9985 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9985 / 75.9985 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 702.0640 / 1,109.0665 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 702.0640 / 1,109.0665 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 702.0640 / 1,109.0665 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 702.0640 / 1,109.0665 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.