กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

9,521

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2,479

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

7,034

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

8

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

39,601.8805 / 34,238.7713

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,036.2783 / 2,425.4690 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,036.2783 / 2,425.4690 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,643.3856 / 2,146.3889 ลบ.
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,643.3856 / 2,146.3889 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,652.3692 / 2,146.3889 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,652.3692 / 2,146.3889 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
1,372

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
870 (63%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 (37%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 979.4076 / 1,463.5112 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 979.4076 / 1,463.5112 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 759.1275 / 1,015.4837 ลบ.
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 759.1275 / 1,015.4837 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 759.1275 / 1,015.4837 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 759.1275 / 1,015.4837 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 639.8862 / 689.4355 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 639.8862 / 689.4355 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 616.1890 / 659.3156 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 616.1890 / 659.3156 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 621.5426 / 659.3156 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 621.5426 / 659.3156 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
317

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
317 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 439.7481 / 462.1742 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 439.7481 / 462.1742 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 439.7481 / 462.2876 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 439.7481 / 462.2876 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 437.1165 / 462.2876 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 437.1165 / 462.2876 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
71

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
71 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10,490.2764 / 11,099.9585 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10,490.2764 / 11,099.9585 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10,083.3617 / 11,007.3592 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10,083.3617 / 11,007.3592 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 10,574.8073 / 11,007.3592 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 10,574.8073 / 11,007.3592 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
2,195

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,068 (49%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1,127 (51%)

กรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5,597.8801 / 5,666.3798 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5,597.8801 / 5,666.3798 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,854.0032 / 4,863.7921 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,854.0032 / 4,863.7921 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,745.3020 / 4,863.7921 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,745.3020 / 4,863.7921 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
3,224

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2,590 (80%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
634 (20%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,454.5118 / 1,636.9613 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,454.5118 / 1,636.9613 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,259.4248 / 1,348.2590 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,259.4248 / 1,348.2590 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,259.4248 / 1,348.2590 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,259.4248 / 1,348.2590 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
540

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
540 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 594.6286 / 597.2402 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 594.6286 / 597.2402 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 550.4058 / 551.1135 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 550.4058 / 551.1135 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 534.3242 / 551.1135 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 534.3242 / 551.1135 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
109

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
109 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6,747.8631 / 8,004.7807 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6,747.8631 / 8,004.7807 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,267.2294 / 5,306.4736 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,267.2294 / 5,306.4736 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,209.6054 / 5,306.4736 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,209.6054 / 5,306.4736 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
876

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
682 (78%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 (22%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3,429.1113 / 5,246.2869 ลบ.
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3,429.1113 / 5,246.2869 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,758.3505 / 2,907.7901 ลบ.
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,758.3505 / 2,907.7901 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,124.7849 / 2,907.7901 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,124.7849 / 2,907.7901 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
457

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
457 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,304.2160 / 1,781.4567 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
65

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
65 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 134.7817 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 134.7817 / 136.5197 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 134.7817 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 134.7817 / 136.5197 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 116.9533 / 136.5197 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 116.9533 / 136.5197 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 145.5650 / 145.5654 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 145.5650 / 145.5654 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 144.9600 / 144.9604 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 144.9600 / 144.9604 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 143.6138 / 144.9604 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 143.6138 / 144.9604 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
115

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
115 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6589 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6589 / 120.6589 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6589 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6589 / 120.6589 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 119.7405 / 120.6589 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 119.7405 / 120.6589 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 123.9580 / 125.4823 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 123.9580 / 125.4823 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.7682 / 118.9076 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.7682 / 118.9076 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 118.7588 / 118.9076 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 118.7588 / 118.9076 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
โครงการทั้งสิ้น
26

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (15%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 (85%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.