กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

8,370

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

127

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

7,852

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

391

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

36,682.4320 / 14,300.9700

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 852.4447 / 2,611.8890 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 742.1307 / 2,253.1097 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 748.4460 / 2,253.1097 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
โครงการทั้งสิ้น
1,236

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,224 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 (1%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 529.9463 / 1,463.3912 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 309.6662 / 1,013.7378 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 307.3233 / 1,013.7378 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 237.9323 / 506.5963 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 228.6098 / 484.9314 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 224.5486 / 484.9314 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
โครงการทั้งสิ้น
274

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
274 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 188.1045 / 462.1742 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 188.1045 / 462.1742 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 188.0300 / 462.1742 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
โครงการทั้งสิ้น
71

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
71 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3,410.2051 / 9,769.0158 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3,325.2781 / 11,045.0055 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,817.1298 / 11,045.0055 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
โครงการทั้งสิ้น
1,596

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,558 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 (2%)

กรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,203.7358 / 5,118.9253 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,136.5736 / 4,864.8010 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 2,004.7455 / 4,864.8010 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
โครงการทั้งสิ้น
3,149

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3,104 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 (1%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 687.6158 / 1,580.8558 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 621.8832 / 1,348.2590 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 565.6529 / 1,348.2590 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
โครงการทั้งสิ้น
429

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
429 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 249.4946 / 582.8176 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 228.4502 / 542.0934 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 220.0744 / 542.0934 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
โครงการทั้งสิ้น
101

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
101 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3,292.4927 / 7,989.8179 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,619.6072 / 5,291.5107 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,564.1740 / 5,291.5107 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
โครงการทั้งสิ้น
789

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
757 (96%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 (4%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,026.1760 / 4,287.2309 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 828.7041 / 2,908.3263 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 508.8733 / 2,908.3263 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
โครงการทั้งสิ้น
365

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
365 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 405.7348 / 1,781.4917 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 405.7348 / 1,781.4567 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 374.7963 / 1,781.4567 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
โครงการทั้งสิ้น
65

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
65 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 56.0961 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 56.0961 / 136.5197 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 52.2160 / 136.5197 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 59.6986 / 145.5654 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 59.0936 / 144.9604 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 55.3066 / 144.9604 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
โครงการทั้งสิ้น
115

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
115 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 43.1554 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 43.1554 / 120.6589 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 43.1503 / 120.6589 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 58.1374 / 125.4823 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 58.0090 / 118.9076 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 53.0922 / 118.9076 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
โครงการทั้งสิ้น
26

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.