กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

10,239

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2,314

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

7,624

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

301

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

42,624.5486 / 37,378.1531

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,224.9107 / 2,545.7949 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,284.6129 / 1,465.5853 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,333.6085 / 1,465.5853 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
โครงการทั้งสิ้น
1,872

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,252 (67%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
620 (33%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 738.5083 / 1,466.6276 ลบ.
ใช้จ่าย (50%)
คงเหลือ (50%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 548.4040 / 1,019.4086 ลบ.
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 542.0784 / 1,019.4086 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
112

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
112 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 497.7700 / 501.1667 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 497.7700 / 485.9483 ลบ.
ใช้จ่าย (102%)
คงเหลือ (-2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 483.3391 / 485.9483 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
โครงการทั้งสิ้น
141

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
127 (90%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 (10%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 452.5625 / 463.4749 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 442.6993 / 453.4748 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 442.6368 / 453.4748 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
โครงการทั้งสิ้น
72

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
72 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8,939.7196 / 9,393.6488 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8,454.7470 / 9,964.9672 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 9,524.5093 / 9,964.9672 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
โครงการทั้งสิ้น
2,269

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,743 (77%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
526 (23%)

กรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5,580.0874 / 6,036.3950 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,634.9785 / 4,857.7043 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,764.2274 / 4,857.7043 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
โครงการทั้งสิ้น
3,913

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3,201 (82%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
712 (18%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,543.6305 / 1,660.9575 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,292.9119 / 1,336.1353 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,278.2674 / 1,336.1353 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
โครงการทั้งสิ้น
419

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
419 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 658.7296 / 670.3892 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 536.6789 / 544.1160 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 499.5539 / 544.1160 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
โครงการทั้งสิ้น
113

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
113 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6,486.5032 / 8,119.8636 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3,648.5168 / 4,850.9833 ลบ.
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 3,646.2135 / 4,850.9833 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
โครงการทั้งสิ้น
622

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
180 (29%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
442 (71%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8,921.7623 / 10,348.0143 ลบ.
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,847.6407 / 2,873.3957 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 2,842.7767 / 2,873.3957 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
โครงการทั้งสิ้น
423

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
423 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 803.5508 / 874.2570 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 639.1003 / 708.0265 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 638.9648 / 708.0265 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
โครงการทั้งสิ้น
105

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
105 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 138.3622 / 151.8682 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6508 / 126.9921 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 126.9921 / 126.9921 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
โครงการทั้งสิ้น
43

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 146.6775 / 146.7125 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 145.9326 / 145.9676 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 145.3471 / 145.9676 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 126.4707 / 126.4707 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 126.4707 / 121.2206 ลบ.
ใช้จ่าย (104%)
คงเหลือ (-4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 121.2206 / 121.2206 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 118.9077 / 118.9077 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.9077 / 118.9077 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 118.9077 / 118.9077 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.