งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

คิดเป็น

คงเหลือ

คิดเป็น

จำนวน

โครงการ

ดำเนินแล้วเสร็จ

โครงการ

(0.00%)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ

(0.00%)

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ

(0.00%)

e-Project
(เฉพาะ พรบ. 2566)

เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

คิดเป็น

คงเหลือ

คิดเป็น

GFMIS
(เฉพาะ พรบ. 2566)

เบิกจ่าย

คิดเป็น

คงเหลือ

คิดเป็น

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.