กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

42

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

42

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

136.5197 / 56.0961

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหาร (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 47.0520 / 103.0252 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 47.0520 / 103.0252 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.9797 / 26.8446 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.9797 / 26.8446 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.3611 / 4.9379 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.3611 / 4.9379 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริการความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6191 / 1.5120 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6191 / 1.5120 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักตรวจสอบภายใน (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0843 / 0.2000 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0843 / 0.2000 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.