กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

43

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

43

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

151.8682 / 138.3622

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหาร (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 105.0103 / 112.7474 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 101.4226 / 105.1424 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.5774 / 15.9288 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.5774 / 15.9288 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0858 / 4.2089 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0858 / 4.2089 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริการความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.5500 / 18.7831 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4262 / 1.5120 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักตรวจสอบภายใน (อสพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1388 / 0.2000 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1388 / 0.2000 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.