กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

15

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

13

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

228.2854 / 126.8829

ล้านบาท

Loading...
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 38.0000 / 13.5860 ล้านบาท
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 35.0000 / 16.5084 ล้านบาท
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 40.0000 / 10.4151 ล้านบาท
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 23.6000 / 12.7772 ล้านบาท
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 18.7441 / 14.0100 ล้านบาท
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 3.7000 / 1.3997 ล้านบาท
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 0.4500 / 0.4500 ล้านบาท
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2565 : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 11.4796 / 11.4796 ล้านบาท
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.