กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

112

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

112

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,466.6276 / 738.5083

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 331.2524 / 429.6792 ลบ.
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 308.8843 / 320.4534 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.0419 / 14.0534 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.9785 / 10.9901 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 23.8270 / 23.9495 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 23.8270 / 23.9495 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.9043 / 8.2900 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.4683 / 7.8541 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1358 / 0.1656 ลบ.
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1358 / 0.1656 ลบ.
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.9773 / 17.4889 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5425 / 10.0541 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.4301 / 15.6301 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 15.4301 / 15.6301 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานนิติการ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2085 / 0.2363 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2085 / 0.2363 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 20.0562 / 20.1743 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3886 / 18.5067 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0666 / 0.0666 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0666 / 0.0666 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 290.2855 / 917.6466 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 135.1510 / 596.0662 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
54

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
54 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1917 / 0.1920 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1917 / 0.1920 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 18.1044 / 18.9959 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.1044 / 18.9959 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0266 / 0.0592 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0266 / 0.0592 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.