กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

97

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

97

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,463.5112 / 979.4076

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 346.3687 / 494.3140 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 346.3687 / 494.3140 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 337.2495 / 485.1948 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 337.2495 / 485.1948 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1665 / 12.7770 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1665 / 12.7770 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1665 / 12.7770 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1665 / 12.7770 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.9551 / 16.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.9551 / 16.9551 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.9551 / 16.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.9551 / 16.9551 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0762 / 10.4944 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0762 / 10.4944 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0762 / 10.4944 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.0762 / 10.4944 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2400 / 0.2400 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2400 / 0.2400 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2400 / 0.2400 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2400 / 0.2400 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8849 / 3.8849 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8849 / 3.8849 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5517 / 3.5517 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5517 / 3.5517 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6231 / 11.9756 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6231 / 11.9756 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6231 / 11.9756 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6231 / 11.9756 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานนิติการ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2370 / 0.2370 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2370 / 0.2370 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2370 / 0.2370 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2370 / 0.2370 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.1251 / 11.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.1251 / 11.1251 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.1251 / 11.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.1251 / 11.1251 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3119 / 0.3119 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3119 / 0.3119 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3119 / 0.3119 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3119 / 0.3119 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 546.8456 / 881.6222 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 546.8456 / 881.6222 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 336.0180 / 441.4212 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 336.0180 / 441.4212 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
54

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
54 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1980 / 0.1980 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1980 / 0.1980 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1980 / 0.1980 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1980 / 0.1980 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 19.3452 / 19.3456 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 19.3452 / 19.3456 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 19.3452 / 19.3456 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 19.3452 / 19.3456 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานจริยธรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0304 / 0.0304 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0304 / 0.0304 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0304 / 0.0304 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0304 / 0.0304 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.