กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

97

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

97

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,463.3912 / 529.9463

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 170.5991 / 494.3140 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 161.4799 / 485.1948 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1917 / 12.7770 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1917 / 12.7770 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.6600 / 16.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.6600 / 16.9551 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.1398 / 10.4944 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.1398 / 10.4944 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.1200 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.1200 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7560 / 3.8849 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4228 / 3.5517 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0883 / 11.9756 ลบ.
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0883 / 11.9756 ลบ.
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานนิติการ (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0739 / 0.2370 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0739 / 0.2370 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1177 / 11.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1177 / 11.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1103 / 0.3119 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1103 / 0.3119 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 318.6308 / 881.6222 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 107.8032 / 441.4212 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
54

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
54 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0813 / 0.1980 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0813 / 0.1980 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.4881 / 19.3456 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.4881 / 19.3456 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มงานจริยธรรม (สผ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0092 / 0.0304 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0092 / 0.0304 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.