กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

2

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

7.2150 / 7.2150

ล้านบาท

Loading...

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.