กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

115

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

115

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

27.2825 / 12.1904

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 1 (จ. เชียงใหม่)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8452 / 1.8248 ลบ.
ใช้จ่าย (46%)
คงเหลือ (54%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5187 / 0.8121 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 2 (จ. ลำปาง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6847 / 1.3292 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2288 / 0.3165 ลบ.
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ. พิษณุโลก)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5538 / 1.3563 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1974 / 0.3466 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 4 (จ. นครสวรรค์)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5984 / 1.3519 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2031 / 0.3487 ลบ.
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 5 (จ. นครปฐม)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1284 / 2.0450 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3179 / 0.4438 ลบ.
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 6 (จ. นนทบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9237 / 1.6526 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2810 / 0.4311 ลบ.
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 7 (จ. สระบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4176 / 1.7171 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0993 / 0.2954 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 8 (จ. ราชบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8657 / 1.9180 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5033 / 0.9138 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 9 (จ. อุดรธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6546 / 1.7139 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2848 / 0.4783 ลบ.
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 10 (จ. ขอนแก่น)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8296 / 1.5857 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1647 / 0.3528 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 11 (จ. นครราชสีมา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6904 / 1.5589 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2470 / 0.3270 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 12 (จ. อุบลราชธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8019 / 1.5548 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2450 / 0.3218 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 13 (จ. ชลบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8183 / 2.0431 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3344 / 0.8171 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 14 (จ. สุราษฎร์ธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7386 / 1.8338 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2465 / 0.6059 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 15 (จ. ภูเก็ต)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.0045 / 2.0758 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5171 / 0.8468 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ. สงขลา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6351 / 1.7218 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1696 / 0.4929 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.