กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

202

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

202

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

397.7693 / 109.4994

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 18.0901 / 69.1031 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.6688 / 41.4902 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
30

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.7602 / 29.4119 ลบ.
ใช้จ่าย (20%)
คงเหลือ (80%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.4272 / 19.3789 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
18

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0452 / 28.7020 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.0452 / 28.7020 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 29.7239 / 70.9372 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.2595 / 30.8054 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 5

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8213 / 42.8373 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8213 / 37.8373 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1331 / 43.6695 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1331 / 43.6695 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.4330 / 42.6414 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.4330 / 42.6414 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.2575 / 10.7986 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.2575 / 10.7986 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 9

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5943 / 16.9256 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5943 / 12.6154 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.6410 / 42.7427 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.6410 / 42.7427 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.