กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

61

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

61

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

129.8922 / 23.3222

ล้านบาท

Loading...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.1659 / 18.0798 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.0559 / 14.7131 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ฉะเชิงเทรา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.2782 / 6.7437 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.2782 / 6.7437 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (สมุทรสาคร)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8489 / 7.5379 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8489 / 7.5379 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0072 / 13.9306 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0072 / 13.9306 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6306 / 9.5627 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6306 / 9.5627 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.7283 / 65.2056 ลบ.
ใช้จ่าย (10%)
คงเหลือ (90%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.9463 / 25.0011 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ตรัง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6632 / 8.8319 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6632 / 8.8319 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.