กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

66

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

66

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

149.0182 / 81.1165

ล้านบาท

Loading...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.0442 / 18.9530 ลบ.
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.0442 / 18.9530 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.8942 / 15.3951 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.8942 / 15.3951 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ฉะเชิงเทรา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0123 / 6.1576 ลบ.
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0123 / 6.1576 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0123 / 6.1576 ลบ.
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.0123 / 6.1576 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (สมุทรสาคร)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1735 / 7.9961 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1735 / 7.9961 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1735 / 7.9961 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1735 / 7.9961 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.0519 / 13.9306 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.0519 / 13.9306 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.0519 / 13.9306 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.0519 / 13.9306 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8604 / 9.5627 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8604 / 9.5627 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8604 / 9.5627 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8604 / 9.5627 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2659 / 83.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2659 / 83.5864 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 23.2478 / 25.3144 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 23.2478 / 25.3144 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ตรัง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7084 / 8.8319 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7084 / 8.8319 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7084 / 8.8319 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7084 / 8.8319 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.