กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

40

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

40

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

180.4777 / 50.5472

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.4792 / 10.9756 ลบ.
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0292 / 10.5256 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.9743 / 17.8546 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.9693 / 17.8496 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 (ปทุมธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.9272 / 52.5652 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.7233 / 52.3613 ลบ.
ใช้จ่าย (9%)
คงเหลือ (91%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 36.1665 / 99.0823 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 34.3823 / 97.2981 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.