กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

315

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

315

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,622.9068 / 135.2610

ล้านบาท

Loading...

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6875 / 59.8768 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6875 / 59.8768 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
18

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 19.0270 / 240.3653 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.5533 / 239.8916 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
41

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 (สระบุรี)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.8740 / 132.1337 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.8740 / 132.1337 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
27

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 (ขอนแก่น)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.3126 / 153.4803 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.3126 / 153.4803 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
24

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.2457 / 116.6050 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.2457 / 116.6050 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.1472 / 117.2138 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.1472 / 117.2138 ลบ.
ใช้จ่าย (8%)
คงเหลือ (92%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
31

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 29.0223 / 125.6599 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.0223 / 125.6599 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
23

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.9635 / 98.0969 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.9635 / 98.0969 ลบ.
ใช้จ่าย (11%)
คงเหลือ (89%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.4818 / 102.9063 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.4818 / 102.9063 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
23

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 14.4383 / 255.4637 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.4383 / 255.4637 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.3601 / 85.1787 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.3601 / 85.1787 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
24

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7009 / 135.9264 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.7009 / 135.9264 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
27

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.