กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

15

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

15

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

194.9390 / 152.7021

ล้านบาท

Loading...
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 4.7376 / 4.2308 ล้านบาท
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.0460 / 1.1175 ล้านบาท
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.9300 / 2.8716 ล้านบาท
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 0.2740 / 0.1299 ล้านบาท
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 1.4170 / 0.6627 ล้านบาท
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.7000 / 2.2624 ล้านบาท
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 49.8604 / 49.8604 ล้านบาท
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม พรบ. : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.2750 / 1.7795 ล้านบาท
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2565 : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 3.5367 / 3.5367 ล้านบาท
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 4.8950 / 1.5420 ล้านบาท
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 4.5470 / 0.7622 ล้านบาท
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ : งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย 2.6460 / 0.8478 ล้านบาท
ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.