กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

1,596

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

38

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,540

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

18

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

9,769.0158 / 3,410.2051

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหารงานกลาง (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,236.9523 / 5,544.6182 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,236.9523 / 5,544.6182 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.3363 / 14.1714 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.3363 / 14.1714 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองนิติการ (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1504 / 7.1421 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1504 / 7.1421 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 25.3538 / 104.1517 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 25.3538 / 104.1517 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักสนองงานพระราชดำริ (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.3040 / 26.7643 ลบ.
ใช้จ่าย (20%)
คงเหลือ (80%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.3040 / 26.7643 ลบ.
ใช้จ่าย (20%)
คงเหลือ (80%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักแผนงานและสารสนเทศ (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 10.3276 / 50.0759 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.3276 / 50.0759 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 35.4180 / 300.4116 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 35.4180 / 300.4116 ลบ.
ใช้จ่าย (12%)
คงเหลือ (88%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.5197 / 45.9678 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.5197 / 45.9678 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.7657 / 72.1549 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.7657 / 72.1549 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักอุทยานแห่งชาติ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,069.6330 / 3,601.3319 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 984.7061 / 3,388.7966 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1,522

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,484 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 (2%)

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4443 / 1.1141 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4443 / 1.1141 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.4007 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.4007 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (อส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.7113 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.7113 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.