กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

26

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

26

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

125.4823 / 58.1374

ล้านบาท

Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7605 / 3.6000 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7605 / 3.6000 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5603 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5603 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.3364 / 18.4693 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.3364 / 18.4693 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6677 / 15.3746 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5394 / 8.7999 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักประเมินและรับรองโครงการ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.2567 / 11.2062 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.2567 / 11.2062 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสารธารณะ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.4472 / 7.2150 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.4472 / 7.2150 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารและกำกับองค์กร (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 28.8181 / 55.3735 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.8181 / 55.3735 ลบ.
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงบประมาณและแผนกลยุทธ์ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.2906 / 12.2437 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.2906 / 12.2437 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.