กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

26

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

4

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

125.4823 / 123.9580

ล้านบาท

Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.6000 / 3.6000 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.6000 / 3.6000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.6000 / 3.6000 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.6000 / 3.6000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (100%)

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0000 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0000 / 2.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0000 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0000 / 2.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (100%)

สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3299 / 18.4693 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3299 / 18.4693 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3299 / 18.4693 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3299 / 18.4693 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 (100%)

สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.9897 / 15.3746 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.9897 / 15.3746 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.7999 / 8.7999 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.7999 / 8.7999 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักประเมินและรับรองโครงการ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.2062 / 11.2062 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.2062 / 11.2062 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.2062 / 11.2062 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.2062 / 11.2062 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (100%)

สำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสารธารณะ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.2150 / 7.2150 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.2150 / 7.2150 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.2150 / 7.2150 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.2150 / 7.2150 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (100%)

สำนักบริหารและกำกับองค์กร (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 55.3735 / 55.3735 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 55.3735 / 55.3735 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 55.3735 / 55.3735 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 55.3735 / 55.3735 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (100%)

สำนักงบประมาณและแผนกลยุทธ์ (อบก.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.2437 / 12.2437 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.2437 / 12.2437 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.2437 / 12.2437 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.2437 / 12.2437 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (100%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.