กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

1,872

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

620

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,226

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

26

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

2,545.7949 / 2,224.9107

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5834 / 4.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5834 / 4.5864 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 8.4011 / 8.5593 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกลาง (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 767.3634 / 797.1115 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 764.0494 / 793.7042 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 853.7863 / 809.8942 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (105%)
คงเหลือ (-5%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9536 / 46.9040 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 37.9536 / 46.9040 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 17.6816 / 17.9193 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (82%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (18%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 20.4092 / 73.8243 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1220 / 36.8507 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 18.9916 / 38.9932 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
โครงการทั้งสิ้น
31

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองตรวจราชการ (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.1386 / 3.5300 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.1386 / 3.5300 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 8.6748 / 8.9387 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการบิน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 467.6978 / 582.7767 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 124.9175 / 178.8991 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 135.3696 / 190.2810 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการต่างประเทศ (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1381 / 2.3988 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1381 / 2.3988 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 10.7514 / 11.2290 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6809 / 4.7305 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6809 / 4.7305 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 7.2000 / 8.5184 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.8242 / 2.8322 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.8242 / 2.8322 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 2.8291 / 2.8257 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1129 / 2.1129 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.1129 / 2.1129 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 2.2053 / 2.1497 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (103%)
คงเหลือ (-3%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.9235 / 5.1777 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.9235 / 5.1777 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4.1054 / 5.1777 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3334 / 0.4020 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3334 / 0.4020 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.2177 / 0.4020 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ป.ย.ป. ทส.

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 157.9147 / 168.0636 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 147.9890 / 157.0681 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
387

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
296 (76%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 (24%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 749.8370 / 851.3442 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 173.8463 / 195.5713 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 171.8446 / 215.6320 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
โครงการทั้งสิ้น
1,403

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
876 (62%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
527 (38%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.