กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

1,236

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,210

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

14

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

2,611.8890 / 852.4447

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1069 / 4.6290 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1069 / 4.6290 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1.6388 / 2.6875 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกลาง (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 422.1430 / 1,110.7309 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 401.1006 / 1,089.6885 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 400.0211 / 1,095.1559 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (93%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (7%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6859 / 4.9112 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6859 / 4.9112 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1.6660 / 3.9142 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองตรวจราชการ (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5989 / 2.9772 ลบ.
ใช้จ่าย (20%)
คงเหลือ (80%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.5989 / 2.9772 ลบ.
ใช้จ่าย (20%)
คงเหลือ (80%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5498 / 2.2386 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 286.8509 / 652.8513 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 259.8883 / 444.9302 ลบ.
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 252.0348 / 433.5036 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
31

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (65%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 (35%)

กองการต่างประเทศ (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.1312 / 4.1906 ลบ.
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.1312 / 4.1906 ลบ.
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 3.0390 / 3.8453 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9542 / 436.0946 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9542 / 436.0946 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.9315 / 435.3207 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3247 / 1.1168 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3247 / 1.1168 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.5016 / 0.8584 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4005 / 0.8318 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.4005 / 0.8318 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.3926 / 0.6409 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1098 / 1.7782 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.1098 / 1.7782 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1.1516 / 1.4300 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สป.ทส.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1179 / 0.3000 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1179 / 0.3000 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.1340 / 0.2500 ลบ.
ผลเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ป.ย.ป. ทส.

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 134.0208 / 391.4775 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 71.7119 / 160.8454 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 77.8116 / 185.4178 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
โครงการทั้งสิ้น
1,163

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,163 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.