กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

274

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

274

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

506.5963 / 237.9323

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.9774 / 46.9509 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.9774 / 46.9509 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการคุณภาพน้ำ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5447 / 31.2781 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5447 / 31.2781 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.7120 / 106.2066 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.6509 / 106.1455 ลบ.
ใช้จ่าย (5%)
คงเหลือ (95%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
32

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.7872 / 13.4737 ลบ.
ใช้จ่าย (36%)
คงเหลือ (64%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.3437 / 12.4917 ลบ.
ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.4594 / 2.1863 ลบ.
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2732 / 1.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (27%)
คงเหลือ (73%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2850 / 4.7101 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2850 / 4.7101 ลบ.
ใช้จ่าย (6%)
คงเหลือ (94%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองตรวจมลพิษ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.2527 / 10.1533 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.2527 / 10.1533 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8661 / 28.8164 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.8661 / 28.8164 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
21

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0132 / 0.0450 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0132 / 0.0450 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0573 / 0.1500 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0573 / 0.1500 ลบ.
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ส่วนกลาง (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 183.9512 / 226.6019 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 183.9512 / 225.4738 ลบ.
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8355 / 8.7415 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8355 / 8.7415 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.1904 / 27.2825 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.5587 / 8.1506 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
115

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
115 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.