กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

317

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

317

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

689.4355 / 639.8862

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2320 / 47.0909 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2320 / 47.0909 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2320 / 47.0909 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 26.2320 / 47.0909 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการคุณภาพน้ำ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 28.4628 / 31.5071 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 28.4628 / 31.5071 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.4628 / 31.5071 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 28.4628 / 31.5071 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
23

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 93.4433 / 106.9826 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 93.4433 / 106.9826 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 93.3822 / 106.9215 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 93.3822 / 106.9215 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
32

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.7170 / 13.5325 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.7170 / 13.5325 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.7961 / 12.5505 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.7961 / 12.5505 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1290 / 4.1528 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1290 / 4.1528 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.9428 / 2.9665 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.9428 / 2.9665 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0250 / 4.8275 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0250 / 4.8275 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0250 / 4.8275 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.0250 / 4.8275 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองตรวจมลพิษ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.7691 / 12.4223 ลบ.
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.7691 / 12.4223 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.7691 / 12.4223 ลบ.
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.7691 / 12.4223 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 29.6310 / 29.8054 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 29.6310 / 29.8054 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.6310 / 29.8054 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.6310 / 29.8054 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0364 / 0.0450 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0364 / 0.0450 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0364 / 0.0450 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0364 / 0.0450 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2327 / 0.2456 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2327 / 0.2456 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2327 / 0.2456 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2327 / 0.2456 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ส่วนกลาง (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 364.1530 / 367.8795 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 364.1530 / 367.8795 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 364.1530 / 366.7514 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 364.1530 / 366.7514 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คพ.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.3512 / 8.7415 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.3512 / 8.7415 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.3512 / 8.7415 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.3512 / 8.7415 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 61.7036 / 62.2029 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 61.7036 / 62.2029 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.1746 / 40.6354 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.1746 / 40.6354 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
148

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
148 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.