กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

3,149

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

45

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2,745

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

359

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

5,118.9253 / 2,203.7358

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหารกลาง (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,263.8199 / 2,572.1743 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,263.8199 / 2,572.1743 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.3604 / 53.6016 ลบ.
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.3007 / 53.4035 ลบ.
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
104

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
104 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการป่าชุมชน (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5912 / 56.6039 ลบ.
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 9.5912 / 56.5939 ลบ.
ใช้จ่าย (17%)
คงเหลือ (83%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
250

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
250 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.1402 / 111.6676 ลบ.
ใช้จ่าย (14%)
คงเหลือ (86%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.1402 / 111.6676 ลบ.
ใช้จ่าย (14%)
คงเหลือ (86%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
147

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
147 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักแผนงานและสารสนเทศ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0640 / 53.1714 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0640 / 53.1714 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 13.1257 / 38.6727 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.1257 / 38.6727 ลบ.
ใช้จ่าย (34%)
คงเหลือ (66%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (75%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (25%)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.9070 / 5.0937 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.9070 / 4.5827 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
93

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
93 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มนิติการ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9974 / 2.9798 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9974 / 2.9798 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการอนุญาต (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7538 / 5.6076 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7538 / 5.6076 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1515 / 8.1137 ลบ.
ใช้จ่าย (2%)
คงเหลือ (98%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1515 / 8.1137 ลบ.
ใช้จ่าย (2%)
คงเหลือ (98%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.2645 / 14.5561 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.2645 / 14.5561 ลบ.
ใช้จ่าย (22%)
คงเหลือ (78%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
36

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3175 / 0.7168 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3175 / 0.7168 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1553 / 0.2767 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.1553 / 0.2767 ลบ.
ใช้จ่าย (56%)
คงเหลือ (44%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักเศรษฐกิจป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 6.2859 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 6.2859 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการป่านันทนาการ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7679 / 4.0478 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7679 / 4.0478 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.6256 / 18.3598 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.6256 / 18.3598 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
79

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
79 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 863.6939 / 2,166.9959 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 796.5914 / 1,913.5908 ลบ.
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2,380

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2,340 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 (2%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.