กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

3,913

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

712

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

3,153

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

48

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

6,036.3950 / 5,580.0874

ล้านบาท

Loading...

สำนักบริหารกลาง (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,572.0943 / 2,596.9443 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,568.2511 / 2,586.4162 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 59.8708 / 68.0430 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 31.9507 / 36.3517 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
137

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
137 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการป่าชุมชน (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 61.5618 / 68.7556 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 55.1598 / 57.9149 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
382

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
382 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 173.8710 / 197.2401 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 99.6110 / 122.9801 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
287

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
287 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักแผนงานและสารสนเทศ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 32.3796 / 52.5395 ลบ.
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 31.5796 / 51.7396 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
21

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 30.8137 / 32.0230 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 13.7353 / 14.0642 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
40

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.0600 / 8.1314 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.2852 / 7.3052 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มนิติการ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6484 / 3.0104 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6484 / 3.0104 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการอนุญาต (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.1358 / 7.2578 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.6425 / 5.6578 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.3036 / 19.1545 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.8708 / 18.7217 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
11

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.6201 / 80.7455 ลบ.
ใช้จ่าย (19%)
คงเหลือ (81%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 10.7617 / 10.7633 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6936 / 0.6939 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.6822 / 0.6825 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2767 / 0.2767 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.2767 / 0.2767 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักเศรษฐกิจป่าไม้ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.1827 / 7.6041 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8831 / 7.3045 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
49

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 (92%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 (8%)

สำนักจัดการป่านันทนาการ (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5483 / 3.5502 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5483 / 3.5502 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,578.5097 / 2,873.0554 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,773.0198 / 1,914.5198 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2,741

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2,171 (79%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 (21%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปม.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 17.5172 / 17.3696 ลบ.
ใช้จ่าย (101%)
คงเหลือ (-1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 15.0724 / 14.9248 ลบ.
ใช้จ่าย (101%)
คงเหลือ (-1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
160

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (14%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 (86%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.