กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

622

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

442

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

180

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

8,119.8636 / 6,486.5032

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 836.6219 / 858.2179 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 826.8756 / 848.2835 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (16%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 (84%)

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.9608 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.9608 / 2.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (100%)

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9574 / 1.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.9574 / 1.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
1

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (0%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (100%)

สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 76.8822 / 130.4361 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9984 / 129.5523 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (6%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 (94%)

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.6011 / 13.3460 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.0211 / 3.7660 ลบ.
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (50%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (50%)

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 34.7249 / 37.2450 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.1581 / 8.6391 ลบ.
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
32

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 (3%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 (97%)

ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 218.0353 / 245.5350 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 134.9433 / 162.4431 ลบ.
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (44%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 (56%)

สำนักบริหารจัดการน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.5501 / 7.5495 ลบ.
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3.8911 / 5.8900 ลบ.
ใช้จ่าย (66%)
คงเหลือ (34%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (33%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 (67%)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 147.8456 / 166.2021 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 94.9577 / 103.9667 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (33%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 (67%)

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 269.4104 / 284.9810 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 210.4182 / 217.0296 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
18

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (22%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 (78%)

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4,882.9137 / 6,373.3509 ลบ.
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,290.3352 / 3,374.2283 ลบ.
ใช้จ่าย (68%)
คงเหลือ (32%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
507

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
160 (32%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 (68%)

กลุ่มงานนิติการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

สำนักผู้ตรวจราชการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.