กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

789

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

32

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

757

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

7,989.8179 / 3,292.4927

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 444.4035 / 864.2690 ลบ.
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 440.3545 / 859.6657 ลบ.
ใช้จ่าย (51%)
คงเหลือ (49%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
12

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 41.8226 / 43.7754 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 41.8226 / 43.7754 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 119.7442 / 323.9999 ลบ.
ใช้จ่าย (37%)
คงเหลือ (63%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 59.5815 / 240.2884 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 50.4572 / 198.0427 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 29.9872 / 170.9519 ลบ.
ใช้จ่าย (18%)
คงเหลือ (82%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการจัดสรรน้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 3.5467 / 12.2254 ลบ.
ใช้จ่าย (29%)
คงเหลือ (71%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.5777 / 10.2874 ลบ.
ใช้จ่าย (25%)
คงเหลือ (75%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 32.4553 / 220.5933 ลบ.
ใช้จ่าย (15%)
คงเหลือ (85%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.3167 / 202.4138 ลบ.
ใช้จ่าย (7%)
คงเหลือ (93%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 331.3440 / 612.3757 ลบ.
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 301.6625 / 573.7212 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7214 / 10.6542 ลบ.
ใช้จ่าย (16%)
คงเหลือ (84%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.3772 / 9.3100 ลบ.
ใช้จ่าย (4%)
คงเหลือ (96%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.0825 / 48.1756 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.6015 / 45.6946 ลบ.
ใช้จ่าย (28%)
คงเหลือ (72%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,251.9154 / 5,655.7067 ลบ.
ใช้จ่าย (40%)
คงเหลือ (60%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 716.3258 / 3,135.4024 ลบ.
ใช้จ่าย (23%)
คงเหลือ (77%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
690

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
658 (95%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 (5%)

กลุ่มตรวจราชการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มนิติการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มงานจริยธรรม (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.