กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

856

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

173

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

683

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

7,989.8178 / 6,050.4998

ล้านบาท

Loading...

สำนักงานเลขานุการกรม (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 771.1334 / 826.5363 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 771.1334 / 826.5363 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 766.6178 / 821.9330 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 766.6178 / 821.9330 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 (79%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (21%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3047 / 43.2818 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3047 / 43.2818 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3047 / 43.2818 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 42.3047 / 43.2818 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (75%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 (25%)

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 212.0262 / 323.9999 ลบ.
ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 212.0262 / 323.9999 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 128.3147 / 240.2884 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 128.3147 / 240.2884 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (77%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (23%)

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 126.0215 / 198.0427 ลบ.
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 126.0215 / 198.0427 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 98.9309 / 170.9519 ลบ.
ใช้จ่าย (58%)
คงเหลือ (42%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 98.9309 / 170.9519 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการจัดสรรน้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.0080 / 12.2061 ลบ.
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 9.0080 / 12.2061 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.0700 / 10.2681 ลบ.
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.0700 / 10.2681 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 99.0034 / 224.7433 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 99.0034 / 224.7433 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 80.8648 / 206.5638 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 80.8648 / 206.5638 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 (80%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (20%)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 439.5298 / 611.6597 ลบ.
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 439.5298 / 611.6597 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 402.1760 / 573.0052 ลบ.
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 402.1760 / 573.0052 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (77%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 (23%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.3209 / 10.7742 ลบ.
ใช้จ่าย (68%)
คงเหลือ (32%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.3209 / 10.7742 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.9767 / 9.4300 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.9767 / 9.4300 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (60%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 (40%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 41.4122 / 72.7680 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 41.4122 / 72.7680 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 38.9312 / 70.2870 ลบ.
ใช้จ่าย (55%)
คงเหลือ (45%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 38.9312 / 70.2870 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (27%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 (73%)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4,302.7396 / 5,665.8058 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4,302.7396 / 5,665.8058 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,139.1096 / 3,145.5015 ลบ.
ใช้จ่าย (68%)
คงเหลือ (32%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,139.1096 / 3,145.5015 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
751

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
609 (81%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 (19%)

กลุ่มตรวจราชการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มนิติการ (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

กลุ่มงานจริยธรรม (ทน.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
0 (%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.