กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

429

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

429

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,580.8558 / 687.6158

ล้านบาท

Loading...

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 106.9324 / 175.9547 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 106.3624 / 170.1287 ลบ.
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานเลขานุการกรม (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 119.8417 / 273.1815 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 119.3467 / 272.6865 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 25.9408 / 78.5948 ลบ.
ใช้จ่าย (33%)
คงเหลือ (67%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 18.3276 / 60.4547 ลบ.
ใช้จ่าย (30%)
คงเหลือ (70%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
16

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 27.1574 / 112.0099 ลบ.
ใช้จ่าย (24%)
คงเหลือ (76%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 21.8518 / 83.7074 ลบ.
ใช้จ่าย (26%)
คงเหลือ (74%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 40.2641 / 75.2643 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 40.2641 / 67.6082 ลบ.
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1663 / 33.7987 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.1663 / 33.7987 ลบ.
ใช้จ่าย (21%)
คงเหลือ (79%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
28

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6940 / 5.7158 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2.6940 / 5.7158 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7193 / 1.7666 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.7193 / 1.7666 ลบ.
ใช้จ่าย (41%)
คงเหลือ (59%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8598 / 1.8006 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 0.8598 / 1.8006 ลบ.
ใช้จ่าย (48%)
คงเหลือ (52%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการต่างประเทศ (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.4118 / 5.7793 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.4118 / 5.7793 ลบ.
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 31.6749 / 53.6468 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 31.6749 / 53.6468 ลบ.
ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสารสนเทศเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6.6180 / 11.5730 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 6.6180 / 11.5730 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
4

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 178.8302 / 408.3795 ลบ.
ใช้จ่าย (44%)
คงเหลือ (56%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 147.0561 / 310.9442 ลบ.
ใช้จ่าย (47%)
คงเหลือ (53%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
210

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
210 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 39.7536 / 129.8922 ลบ.
ใช้จ่าย (31%)
คงเหลือ (69%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 38.8615 / 86.3210 ลบ.
ใช้จ่าย (45%)
คงเหลือ (55%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
61

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
61 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 82.9325 / 194.0717 ลบ.
ใช้จ่าย (43%)
คงเหลือ (57%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 63.8499 / 162.9011 ลบ.
ใช้จ่าย (39%)
คงเหลือ (61%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองป้องกันและปราบปราม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 11.8190 / 19.4264 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 11.8190 / 19.4264 ลบ.
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.