กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

419

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

419

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,660.9575 / 1,543.6305

ล้านบาท

Loading...

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 180.8256 / 228.7989 ลบ.
ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 172.4829 / 173.1002 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
19

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานเลขานุการกรม (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 320.9619 / 321.9855 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 271.1639 / 272.1876 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
34

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 286.2500 / 312.5992 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 278.2344 / 304.5836 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
22

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 227.6437 / 253.8900 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 89.2836 / 114.9447 ลบ.
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
33

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 55.6901 / 56.0604 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 54.8971 / 55.2673 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
17

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 15.0759 / 15.3774 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 14.5782 / 14.8797 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
8

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6257 / 5.4310 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4.6257 / 5.4310 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.5381 / 1.6772 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.5381 / 1.6772 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการต่างประเทศ (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.6614 / 12.7022 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.6614 / 12.7022 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6738 / 1.6884 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.6738 / 1.6884 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.3957 / 8.4612 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7.8987 / 7.9642 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
9

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 333.0382 / 345.6780 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 295.8047 / 297.0226 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
197

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
197 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสารสนเทศเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.0800 / 12.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.0800 / 12.1251 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
5

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 83.1705 / 84.4832 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 75.9895 / 77.3022 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
โครงการทั้งสิ้น
62

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
62 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.