กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย

540

โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

540

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

0

โครงการ

งปม. ทั้งสิ้น / เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

1,636.9613 / 1,454.5118

ล้านบาท

Loading...

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 168.9508 / 175.8766 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 168.9508 / 175.8766 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 167.9809 / 169.8691 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 167.9809 / 169.8691 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
18

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานเลขานุการกรม (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 274.1298 / 293.7867 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 274.1298 / 293.7867 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 273.6348 / 292.9917 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 273.6348 / 292.9917 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
34

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 81.7356 / 84.4105 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 81.7356 / 84.4105 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 65.2348 / 66.0204 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 65.2348 / 66.0204 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
20

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 91.7732 / 103.7285 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 91.7732 / 103.7285 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 62.7773 / 74.3774 ลบ.
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 62.7773 / 74.3774 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
26

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 64.1823 / 75.2085 ลบ.
ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 64.1823 / 75.2085 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 59.0860 / 67.5524 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 59.0860 / 67.5524 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
14

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.4203 / 16.8373 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 16.4203 / 16.8373 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.4203 / 16.8373 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 16.4203 / 16.8373 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองกฎหมาย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.5317 / 5.8930 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5.5317 / 5.8930 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.5317 / 5.8930 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 5.5317 / 5.8930 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7622 / 1.7666 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7622 / 1.7666 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7622 / 1.7666 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.7622 / 1.7666 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
2

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8453 / 1.8490 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8453 / 1.8490 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8453 / 1.8490 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1.8453 / 1.8490 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองการต่างประเทศ (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.0728 / 8.0855 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8.0728 / 8.0855 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.0728 / 8.0855 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 8.0728 / 8.0855 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
6

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 45.1372 / 46.1516 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 45.1372 / 46.1516 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 45.1372 / 46.1516 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 45.1372 / 46.1516 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
10

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองสารสนเทศเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.4410 / 13.7180 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 12.4410 / 13.7180 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.4410 / 12.5180 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 12.4410 / 12.5180 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 423.5534 / 445.5202 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 423.5534 / 445.5202 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 305.9270 / 313.2181 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 305.9270 / 313.2181 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
302

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
302 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 85.5062 / 150.7808 ลบ.
ใช้จ่าย (57%)
คงเหลือ (43%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 85.5062 / 150.7808 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 82.3381 / 88.9509 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 82.3381 / 88.9509 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
66

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
66 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (ทช.)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 155.5522 / 194.9390 ลบ.
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 155.5522 / 194.9390 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 133.3177 / 163.7684 ลบ.
ใช้จ่าย (81%)
คงเหลือ (19%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 133.3177 / 163.7684 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
15

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กองป้องกันและปราบปราม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 17.9180 / 18.4094 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 17.9180 / 18.4094 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 17.9180 / 18.4094 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 17.9180 / 18.4094 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
ใช้จ่าย (0%)
คงเหลือ (100%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 0.0000 / 0.0000 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
7

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

© Copyright 2022 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved.