รายงานผลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
รายงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนปฏิรูประเทศด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ ทส. 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

คงเหลือ

จำนวน

ดำเนินแล้วเสร็จ

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ

Loading...
Loading...
Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (65%)
คงเหลือ (35%)
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
1,425.2715 / 2,179.6191 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
927.7723 / 1,194.2703 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
900.1624 / 1,185.9605 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1,845

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,845 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (32%)
คงเหลือ (68%)
ใช้จ่าย (38%)
คงเหลือ (62%)
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
462.7449 / 1,462.9923 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
385.2423 / 1,019.4086 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
282.0285 / 377.0816 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
112

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
112 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
373.7229 / 485.9483 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
373.7229 / 485.9483 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
257.6235 / 343.6609 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
131

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
131 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
ใช้จ่าย (62%)
คงเหลือ (38%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
275.6875 / 463.4749 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
272.6078 / 453.4749 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
262.8744 / 424.2635 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
72

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
72 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
5,915.3120 / 8,276.9470 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
5,904.4719 / 8,251.7722 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
5,450.1879 / 7,447.5033 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
44

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
44 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมป่าไม้

ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
3,725.7961 / 5,424.9985 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
3,479.0334 / 4,894.4725 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
2,237.2301 / 3,149.4484 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3,391

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3,390 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
1,176.5732 / 1,576.9111 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
1,063.1068 / 1,336.1353 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
581.2172 / 796.9593 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
402

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
402 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
ใช้จ่าย (63%)
คงเหลือ (37%)
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
463.0547 / 671.0519 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
342.3700 / 544.0209 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
272.0238 / 405.3674 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
108

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
106 (98%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

ใช้จ่าย (59%)
คงเหลือ (41%)
ใช้จ่าย (52%)
คงเหลือ (48%)
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
4,833.5230 / 8,201.8914 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
2,583.1526 / 4,946.5277 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
638.8327 / 905.4581 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
607

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
607 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
7,268.9427 / 9,358.1753 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
2,713.7317 / 2,873.3956 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
351.9675 / 466.3028 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
408

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
408 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
ใช้จ่าย (60%)
คงเหลือ (40%)
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
532.0587 / 874.2570 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
426.3382 / 708.0265 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
304.3178 / 405.9195 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
106

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
106 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ใช้จ่าย (66%)
คงเหลือ (34%)
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
100.8370 / 151.6364 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
87.9621 / 126.9921 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
94.5434 / 126.9921 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
ใช้จ่าย (71%)
คงเหลือ (29%)
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
104.7108 / 146.7125 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
103.9659 / 145.9676 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
69.3042 / 91.0758 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (54%)
คงเหลือ (46%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
97.4508 / 126.4707 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
97.4508 / 126.4707 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
62.1188 / 115.9981 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
ใช้จ่าย (67%)
คงเหลือ (33%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
97.9444 / 118.9077 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
97.9444 / 118.9077 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
76.9902 / 114.4352 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)