รายงานผลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
รายงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนปฏิรูประเทศด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ ทส. 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

คงเหลือ

จำนวน

ดำเนินแล้วเสร็จ

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ

Loading...
Loading...
Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
1,780.7865 / 2,418.8836 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
1,102.3631 / 1,434.8107 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
1,023.3555 / 1,192.0066 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1,852

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,836 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 (1%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (35%)
คงเหลือ (65%)
ใช้จ่าย (42%)
คงเหลือ (58%)
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
505.6164 / 1,462.8165 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
428.2898 / 1,019.4086 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
313.4942 / 377.0318 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
112

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
112 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
ใช้จ่าย (84%)
คงเหลือ (16%)
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
412.5158 / 493.1866 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
412.5158 / 493.1866 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
285.8751 / 343.5225 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
131

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
124 (95%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 (5%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
ใช้จ่าย (70%)
คงเหลือ (30%)
ใช้จ่าย (72%)
คงเหลือ (28%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
321.8436 / 463.4749 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
316.2205 / 453.4749 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
305.0027 / 424.2635 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
72

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
72 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ใช้จ่าย (79%)
คงเหลือ (21%)
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
6,576.9540 / 8,316.2957 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
6,281.1375 / 7,858.8236 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
6,148.2725 / 7,449.9549 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
1,586

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,578 (99%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 (1%)

กรมป่าไม้

ใช้จ่าย (74%)
คงเหลือ (26%)
ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
4,164.9264 / 5,590.5348 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
3,794.0304 / 4,895.7301 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
2,515.2770 / 3,151.5482 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
3,580

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3,580 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ใช้จ่าย (85%)
คงเหลือ (15%)
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
ใช้จ่าย (82%)
คงเหลือ (18%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
1,347.4511 / 1,589.1137 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
1,166.5589 / 1,338.3723 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
656.3843 / 797.2103 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
395

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
395 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
ใช้จ่าย (69%)
คงเหลือ (31%)
ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
498.3439 / 667.4380 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
377.5067 / 544.0209 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
306.9029 / 405.3674 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
101

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
101 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

ใช้จ่าย (66%)
คงเหลือ (34%)
ใช้จ่าย (61%)
คงเหลือ (39%)
ใช้จ่าย (80%)
คงเหลือ (20%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
5,359.8830 / 8,113.3124 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
2,947.1640 / 4,851.9831 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
722.1587 / 905.5581 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
612

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
291 (48%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 (52%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใช้จ่าย (77%)
คงเหลือ (23%)
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
7,460.3698 / 9,702.6371 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
2,760.4584 / 2,873.3956 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
403.4736 / 466.3028 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
422

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
422 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

ใช้จ่าย (76%)
คงเหลือ (24%)
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
661.4481 / 874.2570 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
555.7277 / 708.0265 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
405.9195 / 405.9195 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
106

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
106 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
ใช้จ่าย (83%)
คงเหลือ (17%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
114.4041 / 151.6364 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
99.6343 / 126.9921 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
105.4183 / 126.9921 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
42

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
133.1560 / 146.7125 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
132.4111 / 145.9676 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
79.0464 / 91.0758 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
ใช้จ่าย (64%)
คงเหลือ (36%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
109.3224 / 126.4707 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
109.3224 / 126.4707 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
74.3725 / 115.9981 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
ใช้จ่าย (75%)
คงเหลือ (25%)
งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ
106.2112 / 118.9077 ลบ.
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ
106.2112 / 118.9077 ลบ.
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ
85.7232 / 114.4352 ลบ.
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)