รายงานผลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
รายงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนปฏิรูประเทศด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ ทส. 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ่าย+ใช้จ่าย

คงเหลือ

จำนวน

ดำเนินแล้วเสร็จ

โครงการ

(0.00%)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ

(0.00%)

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ

(0.00%)

Loading...
Loading...
Loading...

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 2,202.3671 / 2,542.3703 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,274.3869 / 1,431.7192 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,392.2086 / 1,466.7264 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
โครงการทั้งสิ้น
1,869

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,531 (82%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
338 (18%)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 722.4540 / 1,466.6276 ลบ.
ใช้จ่าย (49%)
คงเหลือ (51%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 538.0690 / 1,023.2198 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 537.9092 / 1,023.2198 ลบ.
ใช้จ่าย (53%)
คงเหลือ (47%)
โครงการทั้งสิ้น
112

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
112 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมควบคุมมลพิษ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 465.4138 / 493.1826 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 465.4138 / 493.1826 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 484.4373 / 491.0907 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
โครงการทั้งสิ้น
140

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
124 (89%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 (11%)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 436.0511 / 463.4749 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 426.1878 / 453.4749 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 423.0354 / 453.4748 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
โครงการทั้งสิ้น
72

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
72 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8,185.7344 / 9,257.6483 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 7,719.5307 / 8,637.4077 ลบ.
ใช้จ่าย (89%)
คงเหลือ (11%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 9,391.8820 / 9,964.8873 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
โครงการทั้งสิ้น
2,222

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,832 (82%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
390 (18%)

กรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 5,515.7730 / 6,037.5869 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 4,578.8635 / 4,857.4758 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 4,719.0894 / 4,857.7043 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
โครงการทั้งสิ้น
3,908

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3,383 (87%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
525 (13%)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 1,542.4759 / 1,646.2169 ลบ.
ใช้จ่าย (94%)
คงเหลือ (6%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 1,288.7727 / 1,336.1353 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 1,280.7993 / 1,336.1353 ลบ.
ใช้จ่าย (96%)
คงเหลือ (4%)
โครงการทั้งสิ้น
412

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
412 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรธรณี

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 655.9495 / 670.3892 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 534.3689 / 546.9630 ลบ.
ใช้จ่าย (98%)
คงเหลือ (2%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 490.2385 / 546.9630 ลบ.
ใช้จ่าย (90%)
คงเหลือ (10%)
โครงการทั้งสิ้น
113

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
113 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

กรมทรัพยากรน้ำ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 6,339.1403 / 8,119.8636 ลบ.
ใช้จ่าย (78%)
คงเหลือ (22%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 3,544.0140 / 4,856.7986 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 3,541.5230 / 4,856.7986 ลบ.
ใช้จ่าย (73%)
คงเหลือ (27%)
โครงการทั้งสิ้น
622

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
207 (33%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 (67%)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 8,921.7623 / 10,348.0143 ลบ.
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 2,847.6407 / 2,873.3956 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 2,840.9093 / 2,873.3956 ลบ.
ใช้จ่าย (99%)
คงเหลือ (1%)
โครงการทั้งสิ้น
423

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
423 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนสัตว์ฯ

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 812.9855 / 874.2570 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 648.5350 / 708.0265 ลบ.
ใช้จ่าย (92%)
คงเหลือ (8%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 613.1683 / 708.0265 ลบ.
ใช้จ่าย (87%)
คงเหลือ (13%)
โครงการทั้งสิ้น
105

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
105 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 138.3622 / 151.8682 ลบ.
ใช้จ่าย (91%)
คงเหลือ (9%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 120.6508 / 126.9921 ลบ.
ใช้จ่าย (95%)
คงเหลือ (5%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 118.2411 / 126.9921 ลบ.
ใช้จ่าย (93%)
คงเหลือ (7%)
โครงการทั้งสิ้น
43

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 146.6775 / 146.7125 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 145.9326 / 145.9676 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 140.8669 / 145.9676 ลบ.
ใช้จ่าย (97%)
คงเหลือ (3%)
โครงการทั้งสิ้น
97

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
97 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 126.4707 / 126.4707 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 126.4707 / 126.4707 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 106.8295 / 121.2206 ลบ.
ใช้จ่าย (88%)
คงเหลือ (12%)
โครงการทั้งสิ้น
13

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งปม. ทั้งสิ้นที่ใช้จ่าย/ได้รับ 118.9077 / 118.9077 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตามพรบ. ใช้จ่าย/ได้รับ 118.9077 / 118.9077 ลบ.
ใช้จ่าย (100%)
คงเหลือ (0%)
งปม. ตาม GFMIS เบิกจ่าย/ได้รับ 101.9776 / 118.9077 ลบ.
ใช้จ่าย (86%)
คงเหลือ (14%)
โครงการทั้งสิ้น
25

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 (100%)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
0 (0%)